Роль профессиональных сетевых сообществ в условиях обновления содержания образования

Рейтинг:   / 1

Калиева Тамара Кайдаровна,

руководитель Центра уровневых программ

Алейникова Ольга Борисовна

учитель географии,

Булаевская средняя школа №2

района М.Жумабаева

В современном Казахстане идет становление новой системы образования, ориентированной на мировое образовательное пространство. Этот процесс сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и практике учебно-воспитательного процесса.

В своей работе Майкл Фуллан подчеркивает об образовательных изменениях (2008),  «если мы хотим увидеть системное улучшение  в обучении учащихся и в профессиональном обучении - мы должны позволить учителям регулярное сотрудничество с проверенными коллегами для решения проблем и обмена мнениями. И одним из эффективных путей в этом направлении – это создание профессионального педагогического сообщества.

Nike Wmns Air Vapormax 2019

Подробнее...

Физика сабақтарындағы оқушылардың шығармашылығын дамытудың маңызы

Рейтинг:   / 1

Бекжанов С.У.

жаңартылған бағдарлама бойынша физика пәнінің аға оқытушысы

«Өрлеу» БАҰО»  АҚ филиалы

«Солтүстік Қазақстан облысы бойынша ПҚ БАИ»

Қазіргі кезеңде мектеп алдында оқыту жүйесін жаңартып, қайта құруға байланысты бірнеше маңызды проблемалар тұр. Бұл үрдіс оқу-тәрбие үрдісінің теория мен практикасындағы түбегейлі өзгерістермен қатар жүреді. Мектептегі оқу үрдісінің жаңа даму кезеңі оқушының білімінің, дағдысының деңгейін көтеру қажеттілігімен ғана емес, оқушылардың танымдық мүмкіндіктерін өзіндік әрекет арқылы көтерумен тығыз байланысты. Сабаққа қойылатын қазіргі талаптар мұғалімнен зор шеберлікті талап етеді. Мұғалім сабақ үрдісінде материалды дайын күйінде бермей, оқушы ізденісіне жол ашатындай әдіс-тәсілдерді таңдап алуы қажет. Физиканы меңгеру барысында оқушылардың шығармашылығын дамытуда зертханалық жұмыс оқу процесінің құрамды бөлігі болып табылады.
     Физика сабағында жүйелі түрде зертханалық жұмыс өткізу арқылы оқушылардың білімге қызығуын, ізденісін тудыруға болады. Физикалық эксперимент негізінде оқушы физика пәнін оқып-зерттеудің ауқымын терең және саналы түрде түсіне біледі.

jordan Release Dates

Подробнее...

Cындaрлы оқытудың тиімділігі

Рейтинг:   / 0

Caбитовa Aкеркем Жaнaбaевнa

aғылшын тілі мұғaлімі

«Тaуaғaш ортa мектебі» КММ

Еcіл aудaны, Cолтүcтік Қaзaқcтaн облыcы

Елбacымыз Н.Ә. Нaзaрбaев: «Біз білім-ғылым caлacындa бәcекеге қaбілетті болмacaқ, өз мaқcaтымызғa жете aлмaймыз. Бaрлығы мектептен бacтaлaды», -деген болaтын. Aл қaзaқтың зaңгер  жaзушыcы Мұхтaр  Әуезов  былaй деген екен «Хaлық  пен хaлықты теңеретін-білім» деп  aйтқaндaй, білім  бәcекеcіне бейім  шәкірт  тәрбиелеу-біздің  мaқcaтымыз. Cондықтaндa  жaңa жaңaлықтaрдaн  қaлмaй жaңaлық  жaршыcы болуымыз керек. Бұл  мaқcaттaрғa жету  үшін мұғaлімнің ізденіcі, жaңa технологиялaр  қолдaну  қaжеттілігі туындaйды.

Cындaрлы оқытудың  оқу  процеcіндегі  тиімділігі  оқушылaрдың cыни  тұрғыдaн  ойлaуғa  үйрететін  әдіc-тәcілдерді және  cтрaтегиялaрды   пaйдaлaнa  отырып  жaңa  caбaқты  түcіндіру және  cұрaқ  түрлерін  caбaқтaрдa  тиімді пaйдaлaну  aрқылы  оқушылaрдың  cыни ойлaу  дaғдылaрын дaмытa  aлaмыз.Cындaрлы  оқытудың  бaғдaрлaмacы  жеті  модульге  негізделеді.

nike high retro men clothes clearance sale women

Подробнее...

Қазақ тілін оқытуда тиімді технологиялардың маңызы.

Рейтинг:   / 0

Шалова Татьяна Николавена

  қазақ тілі және әдебиеті пәндерінің мұғалімі

№ 2 Новоишим орта мектебі

Ғ. Мүсірепов атындағы ауданы

Солтүстік Қазақстан облысы

               Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына  арнаған жолдауында айтылған: «21-ші ғасырда білімін дамыта алмаған елдің тығырыққа тірелері анық. Біздің болашақтың жоғары технологиялық және ғылыми қамтымды өндірістері үшін кадрлар қорын жасақтауымыз қажет. Біздің әрбір қазақстандықтың жоғары білім алуына нақтылы кепілдік беруіміз керек.Бәрі де мектептен басталады.Педагогтардың кәсіптік деңгейін, оқулықтар мен білім беру бағдарламаларының сапасын арттыруымыз керек». Осыған орай қазіргі кезде біздің республикамызда білім берудің жаңа жүйесі жасалып, әлемдік білім беру кеңістігіне енуге бағыт алудамыз. Бұл педагогика теориясы мен оқу-тәрбие үрдісіндегі елеулі өзгерістерге байланысты болып отыр.

Air Max

Подробнее...

Использование методов активного обучения в развитии профессиональной компетентности учителя

Рейтинг:   / 0

Сабиева К.У.

старший преподаватель,

ФАО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по СКО

В связи с происходящей модернизацией,  современная система образования оказалась перед необходимостью переоценки смысла своей деятельности, целей, функций и содержания.

      В условиях инновационной образовательной практики меняется и представление об учителе-профессионале. В настоящий момент успешный учитель рассматривается как активная, свободная и ответственная в проектировании личность, находящаяся в активном инновационном поиске, разработке и внедрении в образовательную практику педагогических новшеств. Вместе с тем инновационная профессиональная деятельность предъявляет особые требования к знаниям, опыту, сформированности мотивационной сферы и личностных качеств педагога. Прежде всего, это требует от учителя определенной психологической и практической готовности к восприятию и использованию инноваций, как необходимых, и желания внедрять их в своей практической деятельности. Следовательно, возникает необходимость в качественнонной подготовке педагога,

Air Max

Подробнее...

О некоторых проблемах формирования межэтнической толерантности у современной молодежи

Рейтинг:   / 1

Ширажиева А.Б.

старший преподаватель

кафедры «Инновационные технологии и

 методики преподавания естественно-научных

 гуманитарных дисциплин»

ФАО «НЦПК» «Өрлеу» «ИПК ПР по СКО»,

г. Петропавловск

 

Капшикова А.К.,

 учитель казахского языка и литературы

КГУ «Москворецкая СШ»

Тимирязевский район, 

Северо-Казахстанская область,

 

  В современном Казахстане проблема межнациональных отношений и межэтнической толерантности относится к числу актуальных. В свое время ведущий мировой политик Маргарет Тэтчер высоко оценила результаты политики толерантности в Казахстане. Она писала, что «с момента обретения независимости Ваша дальновидная политика вывела страну на путь, ведущий к свободе. Пессимисты, должно быть, думали, что этническое и религ иозное многообразие Вашей страны послужит причиной для распрей и ослабит Казахстан. Однако все вышло наоборот, Казахстан процветает благодаря своему многообразию, он стал сильнее благодаря богатству своих разнообразных традиций и вероисповедований. Вы служите примером для многих».

Air Jordan 1 GS

Подробнее...

Педагогическое сотрудничество как важное условие профессионального развития педагога

Рейтинг:   / 0

Пшенова Т.Н.,

Начальник отдела методического обеспечения инновационного развития

 ФАО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по СКО»

Предметом рассмотрения данной статьи является процесс организации педагогического сотрудничества. Задачами данной работы являются: определение различных видов и форм педагогического сотрудничества; выделение основных подходов к его реализации, направлений и сфер использования.

The aim of this article is the organizing process of pedagogical cooperation. The objects of the research are the definition of different kinds and forms of the pedagogical cooperation, marking of the main ways of its realization, directions and spheres of using.

Берілген мақаланың қаралуы педагогикалық ықпалдасудың ұйымдастыру үрдісі болып табылады. Берілген еңбектің міндеттері: педагогикалық ықпалдасудың әртүрлі түрлерін анықтау;қолдану аясы мен бағыттардың жүзеге асырылуы негізгі амал-тәсілдерді көрсету.

     Интенсивные перемены в социальном, политическом, экономическом устройстве общества неизбежно повлекли за собой перемены и в системе образования, в педагогической теории и практике. Однако имеющийся опыт преобразований показал, что механическое введение в образовательный процесс различного рода новшеств не приносит желаемого эффекта в силу различных причин.

nike

Подробнее...

                       

2016-2017 © Филиал АО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по СКО»

 
Яндекс.Метрика